Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest Grupa INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, adres e-mail: kontakt@inco.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@inco.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rozpatrywaniem reklamacji konsumenckich, zapytań, opinii i wniosków oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*
W przypadku konieczności wystawienia dokumentu finansowo-księgowego podstawą prawną do przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Okres przez który dane będą przetwarzane

• Dane niezbędne do rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez okres 3 lat przy czym dane te mogą być również przechowywane na potrzeby zabezpieczenia roszczeń (patrz: niżej),
• Dane niezbędne do rozpatrywania zapytań, opinii i wniosków będą przetwarzane przez okres 1 roku
• Dane niezbędne do zabezpieczenia roszczeń będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia tych roszczeń, zgodnie z okresem wskazanym w art. 118 KC,
• Dane niezbędne do prowadzenia sprawozdawczości finansowej będą przetwarzane przez okres pięciu lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce w takich obszarach jak IT, obsługa prawna na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.